KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 184/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleamimg Day)วัตถุประสงค์ :ตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ บริเวณรอบอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ และภายในภาควิชา/หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ รอบอาคารทำการ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และหอพักของคณะฯ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น ปลอดภัยและสวยงามอย่างต่อเนื่อง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน จัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาสัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ส 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการการจัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleamimg Day)ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายจัดบอร์ดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระบบกายภาพและพลังงาน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
7 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและดำเนินรายการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
7 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
9 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปโครงการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th