KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 182/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประวัติเรื่องราวความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการพยาบาลวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การจัดทำประวัติเรื่องราวความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น ฉะนัน อาศัยความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำประวัติเรื่องราวความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพยาบาล ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำประวัติเรื่องรวามความเป็นมมาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
13 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
14 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th