KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 193/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ“การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 170 คน ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
3 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
4 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
2 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
3 .  นางมยุรี ทองคำ  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
5 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
6 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ : รองประธานกรรมการ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการและเลขานุการ
1.ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ทำหนังสือเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ในภาควิชา เข้าร่วมโครงการฯ
3.ทำหนังสือเชิญผู้แทนนักศึกษาเป็นวิทยากรประสบการณ์
4.รวบรวมสรุปผลการจัดสัมมนาเป็นรูปเล่ม
5.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย
2.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ทำหนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดงาน
5. จองห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช และห้องประชุมวิเชียรฯ ในระบบ MIS
6. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการจัดซื้อ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
7. ขออนุมัติเบิกค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)
8. จัดเตรียมเอกสารเอกสารใบสำคัญรับเงินของวิทยากรภายนอก
9. รายงานผลการสัมมนาให้ฝ่ายนโยบายและแผนในระบบ MIS
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการสัมมนา หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายเอกสาร
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสัมมนา
2. รวบรวม/จัดพิมพ์ ส่งถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา
3. ติดตามเอกสารวิทยากร รวบรวมเอกสารประกอบการสัมมนา
4. จัดแฟ้มเอกสารประกอบการสัมมนา
5. ทำป้ายชื่อวิทยากรและพิธีกร
6.จัดทำ Power point หน้าจอประชาสัมพันธ์
7. จัดพิมพ์เอกสารรายงานการสัมมนา
8.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
2. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายประเมินผล
1. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเมินผลโครงการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผ่านทาง website, เสียงตามสาย, บอร์ดหน้าลิฟท์ของคณะและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
2. ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายสถานที่
1. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการสัมมนา ได้แก่ โต๊ะสำหรับวิทยากรบรรยาย, โต๊ะรับลงทะเบียน, โต๊ะวางอาหารและเครื่องดื่ม
2. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียม Notebook, LCD, และเครื่องเสียงประกอบการสัมมนา
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเจ ตลอดการสัมมนา
2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. ดูแลเสริฟน้ำวิทยากรตลอดการสัมมนา
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th