KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 197/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2549วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ตามข้อ 7.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2531 ประจำปี พ.ศ.2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และข้อ 11.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2531 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงบใหม่ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2549-2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคณะ และการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ ประจำคณะ และการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 มีหน้าที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2549-2551 แล้วรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549

สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th