KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 191/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาทีพักในหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนัน อาศัยความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545 ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ พิชาณี แสนมโนวงศ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอพัก และนักศึกษาผู้อาศัยในหอพัก 2. เสนอแนะการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการหอพักนักศึกษาต่อคณะฯ 3. ดูแลความเป็นระเบยบเรียบร้อยในหอพัก และว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับหอพัก 4. พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 5. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร 6. ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก 7. มีอำนาจเปิดและตรวจค้นห้องพักเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร 8. ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก 9.เสนอพิจารณษด?ษผู้กระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับหอพัก ตามนัยในหมวดที่ 7 10. เสนอแนะข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับหอพัก และกิจกรรมในหอพักต่อคณะฯ

สั่ง ณ วันที่ : 4 มิถุนายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th