KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 230/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ(Spa Management)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดแบบบูรณาการ งบกลางประจำปี งบประมาณ 2549 เพื่อดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) ในโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ และคณะฯ กำหนดจะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Management) สำหรับผู้สนใจจากกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Management)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  เลขานุการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหริญญิก
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
3 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพานะ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่โสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
4 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th