KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 430/2548
เรื่อง ยกเลิกและตั้งแต่งคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ที่ 20 /2547 ลงในวันที่ 25 มกราคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2547 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากบัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2548 ซึ่งจัดทำสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้นมาตรา 25 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 ของยกเลิกคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการฯ ดังกล่าว และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร และกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ
2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. ดำเนินการและประเมินงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านบริการวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การจัดตารางสอน การจัดตารางสอบ
4. พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษาของกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี
5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา และแผนกำหนดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
7. ติดตามประเมินคุรภาพบัณฑิตทุกปีการศึกษา
ทั้ง ให้วาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th