KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 127/2544
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 115/2542 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม2542 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกาาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2542เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประกอบกรรมการบางท่านได้เสนอขอลาออก ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายนาม :
1 .  รองศาสตรจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตรจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 1.กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินด้านกิจการนักศึกษา 2.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการฝ่ายต่างๆในฝ่ายกิจการนักศึกษา 3.เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและแนวทางพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 4.พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระทำความผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพื่อเสนอให้คณะฯดำเนินการ

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th