KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรม และการสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :อนุสนธิมาตรา 8(8) แห่งพระราชบัญยัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ 2540 ให้สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบกับ ข้อ 9 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นคณะหนึ่ง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานอนุกรรมฯ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 
ประธานอนุกรรมการฯ สาขาการพยาบาลชุมชน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 หน้าที่
2.1 อำนวยการฝึกอบรม และสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.2 พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา เพื่อเสนอสภาการพยาบาลแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขา รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามความจำเป็น
2.3 ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของอนุกรรมการสาขา
2.4 พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสภาพยาบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติวุฒิบัตร
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2549 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543


สั่ง ณ วันที่ : 5 เมษายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th