KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 51/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติวัตถุประสงค์ :อนุสนธิตามมาตรา 7 (2)และ(6)แห่งพระราชบัญยัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่2)พ.ศ2540 สภาการพยาบาลมีวัตุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์และเป็นตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลการผดุงครรภ์ ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สภาการพยาบาลเห็นสมควรแต่งตั้งเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อวางนโยบายการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยตามความต้องการของชาติ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.1 วางนโยบายการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศ
2.3 ศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ และวางแผนการผลิตกำลังคนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกระดับตามความจำเป็นของประเทศ ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
2.3 ประสานงานการผลิตพยาบาลกับองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับพื้นฐานและบัณฑิตศึกษาเสนอต่อรัฐบาล
2.5 แต่งตั้งอนุกรรมการ/คณะทำงานตามความจำเป็น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553


สั่ง ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th