KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 277/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาระดับชาติเรื่อง การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3วัตถุประสงค์ :ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำนาศนราดูรจะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการการสัมนาระดับชาติ เรื่องการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 2549 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรืวิติ้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี นั้น เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

รายนาม :
คณะทำงานฝ่ายวิชาการและพิธีการ (คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th