KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 361/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day)วัตถุประสงค์ :ตามที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day)โดยกำหนดจัดโครงการเป็นช่วงที่ 1 ภาคการศึกษา 2549 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549และช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับผู้ป่วยเด็กและให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 26 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day) ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th