KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 222/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 120/2542 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรทางการพยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ ได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสตรี โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2542 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 สิงหาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th