KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 366/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษายอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2549 และเพื่อเป็นนักศึกษาตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นผู้แทนสถาบันเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือประจำปี 2549 และแจ้งให้คณะฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนวจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดเลือก นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
8 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาทราบ
2. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
3. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
4. ประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเด่น (แบบ มช. 1)
และแบบสรุปการประเมินนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แบบ มช. 2))
5. ส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th