KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 368/2549
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)อาจารย์ลลิดา นพคุณวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 357/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน อาจารย์ลลิดา นพคุณ วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,080 บาท ตำแหน่งเลขที่ 454 สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปฏิบัติงานภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2549 ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจ้าง อัตราค่าจ้าง และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ของ อาจารย์ลลิดา นพคุณ ดังนี้ คือ
จาก อาจารย์สุนีย์ จันทร์มหเสถียร เป็น รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย เป็น กรรมการ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพาพร ตังอำนวย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุนธสรรพ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2549

สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th