KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 150/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 128/2544 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้จะครบวาระแล้ว ประกอบกับกรรมการบางท่านได้ลาออกและเกษียณอายุราชการไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราช-บัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
10 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
11 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
12 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
13 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
14 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ประสานงานและให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์แก่บุคลากรของคณะฯ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลออนไลน์ 2. ประสานงานและให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ แก่คณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสื่อมวลชนสาขาต่างๆ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ตามวาระโอกาส ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th