KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 142/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่84/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2542เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่องการคลอด ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สุชารี เหล่ารักพงษ์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 2.ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการฯกับแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชและหน่วยฝากครรภ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่องการคลอด 4.จัดหลักสูตรอบรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 5.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th