KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 144/2544
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 239/2542 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการวิจัย แหล่งให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย เพื่อเป็นศูนย์การจัดอบรมด้านการวิจัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบันโดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2542เป็นต้นมา
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านบริหารและการจัดการศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
9 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์ 1.กำหนดนโยบายในการบริหารงาน 2.ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานบริการของศูนย์เป็นไปอย่างเรียบร้อย 3.ระดมทุนเพื่อการดำเนินการของศูนย์
คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์ 1.วางแผนดำเนินงานศูนย์ 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการ 4.ทำรายงานการดำเนนงานประจำปี

สั่ง ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th