KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 176/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การจัดการวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ส 2541 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังนี้ เป็นคณะกรรมการวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
กองบรรณาธิการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  คณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการส่งบทความวิชาสการและบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงนิพนธ์ต้นฉบับก่อนตีพิมพ์
3. พิจารณาผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนิพนธ์ต้นฉบับ
4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบความถุกต้องขั้นสุดท้ายก่อยตีพิมพ์
5. รวบรวมข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งให้ผู้เขียน ปรับแก้นิพนธ์ต้นฉบับ 6. จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. เผยแพร่วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สั่ง ณ วันที่ : 7 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th