KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 420/2549
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2116/2549 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ โดยให้กรรมการชุดดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2531 ข้อ 8.2-8.3 จึงแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้คือ
1. นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ผู้ช่วยเลขานุการ
2. นางนงนุช ไชยยศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึง
สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2549


รายนาม :
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th