KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 419/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานการพิจารณาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และตามความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ คราวประชุมสามัญครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 และคราวประชุมสามัญ ครั้งที่8/2549 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษ ดังนี้

รายนาม :
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (คณะะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
1 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวตามที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ (Bare bone) ขั้นตอนที่หนึ่ง ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้สาขาวิชาจัดส่งหัวข้อโครงร่างให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาล่วงหน้า และมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th