KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 425/2549
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ด้วยฝ่ายวิชาการจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล-ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดและ เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน สามารถพัฒนาบทบาทการเป็นตัวอย่างบุคลากรด้านสุขภาพที่ดีมีความน่าเชื่อถือ สามารถดำรงตนอยู่ในหลักสูตรวิชาชีพพยาบาลได้อย่างเต็มภาคภูมิ และอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และรับลงทะเบียน
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่โสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th