KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 424/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสวนาวิจัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนวัตถุประสงค์ :ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดโครงการเสวนาวิจัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดียิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2549 และในวันพุธที่ 20 กันยายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสวนาวิจัย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
2 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
2 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th