KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 429/2549
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1วัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “ ใส่ภูมิต้านทานสักนิด...เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย ” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 ณ อิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th