KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 71/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนการจัดทำระบบข้อมูลทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลทางการพยาบาลกี่ยวกับการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมคั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 21 กรโฎคม 2549 จึงแต่งตั้งอนุกรรมการวางแผนการจัดทำระบบข้อมูลทางการพยาบาล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2)แห่งพระราชบบัญญัติวิชาการพยาบาลและการผดุงภ์ พ.ศ 2518 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรการวางแผนการจัดทำระบบข้อมูลทางการพยาบาล

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th