KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 73/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและจัดอบรมผู้ประเมินรับรองสถาบันการศึกษาวัตถุประสงค์ :อนุสนธิมาตรา 8 (3)(4)(5) และ(6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ 2540เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและจัดอบรมผู้ประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2540 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1. ให้บุคคลผู้รายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานคัดเลือกและจัดอบรมผู้ประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา

รายนาม :
รองประประธานคณะทำงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะทำงานตามข้อ 1 มีหน้าที่ 2.1 กำหนดจำนวนคุณสมบัติวิธีการที่ได้มาซึ่งผู้ประเมิน 2.2 กำหนดแนวทางในการอบรมคณะผู้ประเมิน 2.3 จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับผู้ประเมิน 2.4 หน้ที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ฯ มอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 31 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th