KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2549วัตถุประสงค์ :ตามที่ทางราชการได้ กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธฺคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้จัดกิจกรรมการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี

สำหรับแ พ.ศ 2549 นี้เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศณีนครทราบรมราชชนนี จึงได้กำหนดจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2549 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทิดทูนถวายพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒฯสภาพชีวิตความเป็นอยู๋ของพสกนิกรให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดร่วมด้วย

เพื่อให้การจัดงานพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2549 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ สภาการพยาบาลจึงมีคำสัง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2549 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรรมการอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2549
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 กรกฏาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th