KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 159/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ทีี 156/2544 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูงและเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการปะรกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
ฝ่ายจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
จัดทำฐานข้อมูล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
ตรวจสอบภายใน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง 1.รับผิดชอบจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของคณะฯ 2.จัดทำรายงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตนเองของคณะฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูล 1.พิจารณาวางระบบฐานข้อมูลตามพันธกิจของคณะฯ 2.จัดทำฐานข้อมูล 3.พัฒนาฐานข้อมูลขงอคณะฯให้ทันสมัย คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน 1.พิจารณาแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพภายใน 2.ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเตรียมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 3.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 1.จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 2.รวบรวมติดตามผลการประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 10 กรกฏาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th