KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 444/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ให้แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ป้านโฆษณา
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
5 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
7 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
8 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
9 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางระบบWebsite
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ กรรมการและเลขานุการ
1. จัดทำโครงการและกำหนดการดำเนินงานพร้อมทั้งดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 3. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. ขออนุมัติใช้รถยนต์ของคณะ และจัดทำตารางการขอใช้รถ (ถ้ามี)
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ถ้ามี)
4. รวบรวม/จัดพิมพ์และส่งถ่ายเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. ช่วยประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
6. จัดพิมพ์เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
7. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าโฆษณา
1. เก็บและติดตั้งป้ายผ้าและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามหน่วยงานและสถานที่ ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ 2. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์
1. ค้นหาข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทาง website 2. จัดพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทำหนังสือเสนอลงนามเพื่อนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. จัดส่งแผ่นพับ เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทาง ไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล ผู้สนใจ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ทั่วประเทศ (จำนวน 2 ครั้งๆ ละประมาณ 2,500 ฉบับ) 5. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกผ่านทางเสียงตามสาย สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ 2. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 4. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางระบบ website

1. จัดทำหน้า website ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. update ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน Website ของคณะ
3. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2549


สั่ง ณ วันที่ : 28 สิงหาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th