KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 161/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำราวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 143/2540 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20สิงหาคม 2540 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตร 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปริศนา สุนทรไชย  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตรจารย์สมบัติ ไชยวัณณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตรจารย์อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
6 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1.เสนอแนะนโยบายในการผลิตตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ 2.วางแผนและดำเนินการผลิตสาขาพยาบาลศาสตร์ 3.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ 4.เผยแพร่และจัดจำหน่ายตำราและเอกสารทางวิชาการทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 กรกฏาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th