KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 474/2549
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 12 กันยายน 2549 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหาอุปกรณ์กีฬา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
2 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการและเลขานุการ
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
2. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์
3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. จัดทำโครงการและกำหนดการดำเนินงานพร้อมทั้งดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการ
2. ทำหนังสือเชิญผู้บริหาร และประธานสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ
3. ทำหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมงาน
4. ช่วยประสานงานกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
5. จัดพิมพ์เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
6. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการจัดซื้อ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
7. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายจัดหาอุปกรณ์กีฬา
1. สำรวจ จัดหา และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามความต้องการของนักศึกษา
2. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายสถานที่
1. จัดเตรียมสถานที่และเก้าอี้นั่งบริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค
2. ขนย้ายอุปกรณ์กีฬาไปไว้ในบริเวณงานก่อนพิธีเปิดงานและขนย้ายจากบริเวณงานไป
จัดเก็บไว้ที่ห้องพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังเสร็จสิ้นงาน
3. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และประเมินผล
1. จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและรับลงทะเบียน
2. จัดทำแบบประเมินผลโครงการ
3. รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการจัดโครงการ
4. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเสียงตามสาย เวปไซด์ และบริเวณบอร์ด
ประกาศต่างๆ ภายในคณะฯ และห้องพักนักศึกษา
2. ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โครงการ
3. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียม Notebook, LCD และเครื่องเสียงประกอบการจัดโครงการ
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการดำเนินโครงการ
3. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการดำเนินโครงการ
2. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 4 กันยายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th