KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3502/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัเชียงใหม่แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพิธีการ ครั้งที่ 38 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
5 .  อาจารย์ หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
10 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่านพิธีการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ดังนี้ 1.เตรียมทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตร 2.ฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี 3.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต 4.ทำหน้าที่ประสานงานและนัดหมายบัณฑิต 5.เตรียมทูลเกล้าฯถวายช่อดอกไม้เวียนตามอักษรคณะต่างๆตามลำดับของแต่ละปี 6.ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการอำนวยการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวัง 7.ตรวจคำปฎิญาณของบัณฑิต 8.จัดทำสมุเยี่ยมสำหรับลงพระนามาภิไธย 9.จัดบัณฑิตเพื่อรับและส่งเสด็จฯ 10.เตรียมทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร 11.ประสานงานกังฝ่านต้อนรับในการรับและส่งเสด็จฯ 12.หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th