KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 41/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 274/2544 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
บัดนี้ วาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
12 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
13 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
14 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 2. วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแลบำรุงรักษาและประเมินผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ร่วมประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด เตรียมคำเสนอของบประมาณด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 5. ประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ 6. เสนอความคิดเห็นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนางานบริการเทคโนโลยี สารสนเทศในด้านการสนับสนุนงานวิชาการและบริหารจัดการ 7. ประสานงานและร่วมมือคณะกรรมการฐานข้อมูลของคณะพยาบาลศาสตร์ 8. วางแผนจัดอบรมเกี่ยวกับงานสารสนเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ คณะพยาบาลศาสตร์ 9. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ 10.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th