KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 548/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผังพิสัยงานวิจัย (Research Mapping)วัตถุประสงค์ :ตามที่ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผังพิสัยงานวิจัย (Research Mapping) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามี ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยได้ โดยกำหนดจัดการสัมมนาระยะที่ 1 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 13.00 – 16.30 น. และระยะที่ 2 ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชา เรื่อง การพัฒนา ผังพิสัยงานวิจัย (Research Mapping)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศึกษาและสถานที่
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th