KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 97/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์วัตถุประสงค์ :ตามที่สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพยาบาลระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาผู้นำพยาบาลรุ่นใหม่ให้มีความสามารถระดับสากล และสร้างเครือข่ายการทำงานระดับนานาชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนสจตามความในมาตรา 23 (1)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้


รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานอนุกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คระอนุกรรมการตามข้อ 1 มีหน้าที่ 2.1 ดำเนินการวิเทศสัมพันธ์ของสภาการพยาบาล ตามโครงการพัฒนาพยาบาลระดับนานาชาติ
2.1.1 สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่ไปทำงานระยะสั้น / ฝึกอบรมในองค์กรพยาบาลระดับนานาชาติ
2.1.2 ติมตามผลการดำเนินงานตามมติ WHO 59.27 Strengthening Nursing and Midwifery และจัดทำเป็นรายงาน เพื่อการประชุม WHO ในปีค.ศ 2008
2.1.3 สนับสนุนการศึกษา /การดูงาน/ การฝึกอบรม / การเข้าร่วมประชุม ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนพยาบาลกับนานาชาติ ในเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยรวม
2.1.4 การจัดระบบข้อมูล ระบบการเฝ้าระวัง การเคลื่อนย้ายของกำลังคน ไปต่างประเทส และจากต่างประเทศ
2.1.5 การจัดทำ Ethical recruitment guidelines เพื่อเป็นข็อเสนอเชิงนโยบาย
2.1.6 การจัดทำเอกสารสำคัยของสภาการพยาบาล เพื่อเป็นข้อเสนอเผยแพร่ในเครือข่ายนานาชาติ และจัดทำเอกสาร / นโยบาย/Position Papers ขององค์กรพยาบาล/สุขภาพนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ในประเทศ
2.2 เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น
2.3 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพยาบาลสูสากลต่อสภาการพยาบาล รวมทั้ง WHO FTA MRA และอื่นๆ
2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ Website ภาษาอังกฤษ เผยแพร่กิจกรรมการของสภาการพยาบาล 2.5 จัดทรายงานประจำปีในด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเสนอต่อสภาการพยาบาล
2.6 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สั่ง ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th