KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 568/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การดูแลทารกและเด็ก : การเจริญเติบโตและโภชนาการวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "สร้างเสริมสุขภาพเด็ก" ให้แก่พี่เลี้ยงเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การดูแลทารกและเด็ก : การเจริญเติบโตและโภชนาการ ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและวิทยากร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
3 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
4 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
5 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
6 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
7 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
2 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
3 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางสุมาลี รัตนะ  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
4 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
5 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
2 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
2 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
3 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 ตุลาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th