KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 576/2549
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายในวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 459/2548 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเพิ่มเติมกรรมการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน” ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุ คณะกรรมการดูแลควบคุมภายในด้านการเงิน ประกอบด้วย 2) ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่ การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการ (Management Control) ด้านทรัพย์สิน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการป้องกันโจรกรรม/อัคคีภัย หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ที่มีความเสี่ยงต่อประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ คณะกรรมการดูแลการควบคุมภายในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ประกอบด้วย

รายนาม :
ด้านการเงิน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
9 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
10 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
10 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
12 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
13 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
14 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
15 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
16 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
17 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
18 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
19 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
20 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
21 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th