KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 606/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา “ Techniques to enhance quality of life at university” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2549 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  ประธานกรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  เลขานุการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th