KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 615/2549
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท” ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้จัดนิทรรศการของโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานโครงการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
10 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
11 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
12 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
13 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
14 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
15 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
16 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
17 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
18 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
19 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
20 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
21 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
22 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
23 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  เลขานุการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวปิติพร โนจนานฤดม  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th