KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 609/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 592/2549 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ ดำเนินงานศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา (Advisory Board)
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ผู้อำนวยการ (Director)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  คณะทำงาน
 
รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  คณะทำงาน
 
กรรมการบริหาร (Management Committee)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  คณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  คณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  คณะทำงาน
 
 
ทีมวิจัย (Research Team)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  คณะทำงาน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  คณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  คณะทำงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  คณะทำงาน
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  คณะทำงาน
6 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  คณะทำงาน
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  คณะทำงาน
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  คณะทำงาน
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  คณะทำงาน
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  คณะทำงาน
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  คณะทำงาน
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  คณะทำงาน
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  คณะทำงาน
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  คณะทำงาน
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  คณะทำงาน
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  คณะทำงาน
17 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th