KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 584/2549
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และมอบหมายหน้าที่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1326/2548 , 1327/2548 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3072/2549, 3073/2549 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2549 แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 175/2548 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เรื่อง มอบหมายหน้าที่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 175/2548 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และมอบหมายให้ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบหน้าที่ในงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  คณะทำงาน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล เป็นรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  คณะทำงาน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  คณะทำงาน
 
อาจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  คณะทำงาน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนสรรพ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  คณะทำงาน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ เป็นรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  คณะทำงาน
 
อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายกายภาพประชาสัมพันธ์และการจัดการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  คณะทำงาน
 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  คณะทำงาน
 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  คณะทำงาน
 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  คณะทำงาน
 
11. อาจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  คณะทำงาน
 
12. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th