KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 247/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การบิริหารจัดการและการบริการ ของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
11 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายคณะพยาบาลศ่าสตร์ 2.วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาและประเมินผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 3. ร่วมประสานงานและให้ตำปรึกษาแก่ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมคำเสนอของบประมาณด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการใช้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 5. ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 6.เสนอความเห็นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนางานของหน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการสนับสนุนงานวิชาการและบริหารจัดการ 7. ประสทนงานและร่วมมือคณะกรรมการฐานข้อมูลของคณะพยาบาล 8.วางแผนจัดอบรมเกี่ยวกับงานสารสนเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะพยาบาล 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 28 กันยายน 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th