KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 257/2544
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 201/2542 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของคณะฯ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราขชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ประธานกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองประธานกรรมการ
7 .  นางพรพิมล มาภักดี  รองประธานกรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
9 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
10 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
11 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
12 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
13 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
15 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
16 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
17 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
18 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
19 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
20 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
21 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
22 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
23 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
24 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของคณะฯ 2. จัดสวัสดิการการส่งเสริมกีฬาของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษา 3. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th