KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 645/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 29/2549-2551 จะจัดโครงการงาน สานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการและเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
3 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
5 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการ และการแสดง
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
7 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
กรมการฝ่ายของรางวัล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
4 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
9 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนโปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
2 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
10 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
11 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
12 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
13 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
14 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
15 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
16 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
17 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
18 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
19 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
20 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
22 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
23 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
24 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
25 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th