KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 652/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 196/2547 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3 ) โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)” ประกอบด้วย


รายนาม :
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการและเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ประสานงานระหว่างผู้พักอาศัยในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักและหอพักในด้านการพักอาศัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารจากคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหอพักอาจารย์ (หอพักพยาบาล 3)
3. ร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรมที่มีการนำบุคคลในโครงการ/กิจกรรมเข้าพักอาศัยในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) 4. รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เพื่อนำเสนอคณะฯ
5. ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ โดยวิธีการคัดเลือกจากสมาชิกหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) และนำรายชื่อเสนอคณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในวาระต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 26 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th