KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 653/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2550 กลุ่มที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 และ กลุ่มที่ 3 วันที่ 16 มีนาคม 2550 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ วัด 9 วัด คือ วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดชัยมงคล วัดดวงดี วัดลอยเคราะห์ วัดดับภัย วัดเชียงยืน และวัดหมื่น-เงินทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของวัดสำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำบุญไหว้พระในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2550 เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล การมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและให้สามารถปฏิบัติงานด้วยใจที่เป็นสุข เสริมสร้างและธำรงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทุกระดับของคณะฯ และเพื่อร่วมในการสืบทอดธำรงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม สืบต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่และเครื่องไทยธรรม
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

สั่ง ณ วันที่ : 27 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th