KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 656/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ในวันที่ 5 มกราคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯให้มีความเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อประกอบกิจกรรมถวายแด่ในหลวงในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า นั้น

เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 คือ

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
4 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
5 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรวบรวมและจัดการขยะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th