KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 10/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์จะจัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ห้องโถง ชั้น 1 ห้องเรียน 503 504 203 และ 205 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
19 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 เวลา 08.00-11.30 น. เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th