KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 203/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ /2544ลง สิงหาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อพัฒนากลยุทธและรูปแบบในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ในเรื่องเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุสำหรับวัยรุ่นและครอบครัว ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 สิงหาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th