KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 35/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องเรียน NT 405 อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตรจารย์มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตรจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  เลขานุการ
3 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางสาวอุไร กันธะวังค์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th